ผบ1

นางสาวรจนา ตันติวิชิตเวช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปุรณาวาส

กลุ่มงาน / ฝ่ายงาน

 
นางกฤตาณัฐ สุขมาก
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นางสาวประกาวเดือน แจ้งบ้าน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ พรหมสุทธิ์
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวมณฑิรา ทองนุ่น
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

สายชั้น อนุบาล 1-2

นางสาวอ้อย จินดานิล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางธันยชนก มาตรวิเศษ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวธัญญพร ร่มโพธิ์ทอง
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสมคิด ลภาธนะโชติ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางจินตนา อพินรัมย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวสาธิตา สำราญรมย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุพัสษา จ่างแสง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปณิชา สุขอัจจะสกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกนกพร ชูชะเอม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐภา แก้วกำเหนิด
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวแสงนภา ชมภูพงษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวิตรี ฉินโชคสกุลชัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

สายชั้น การศึกษาพิเศษ

นางสาวณฐา วราเมธีดล
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวนิภาพร บัวเทศ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวชุติมา แสงวงศ์
ครู รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุรินทร์นา หมื่นปัดชา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวณัฐวิภา พ่วงบัวทอง
ครู รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย
นางสาวณัชชา กิจเมฆ
ครู รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย
นางสาวพรพิมล สมอ้าย
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวพิมพ์ระพัช ผาป้อง
ครู รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย

สายชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสินีนาฏ จันทร์ดี
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวศศิธร ปานศิริ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวทิพวรรณ รุ่งสุวรรณ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอมรรัตน์ วิริยะสัจจะ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศันศนีย์ บุญเจริญ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวปนัชชา นาชิน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางจงจิต บวรสกุลชาต
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางเดือนเพ็ญ สีแล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางจินตนา อยู่เย็น
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวยอดขวัญ ปานช้อย
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

สายชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวกนกอร สำราญญาติ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวภัทราวดี ดอกไม้หอม
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางนภาพร ปันนาผล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวธัญยรัชต์ อุปชา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลี ธนกิจเดชา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวลัดดาวัลย์ แดงนวล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวทัศน์กรณ์ เจริญทรัพย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายไมตรี เสร็จกิจ
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวบุษยากร ดวงโพธิ์คา
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

สายชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววนิดา กองศรี
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวนิรมล ภู่ประเสริฐ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางกนกลักษณ์ จำนงกูล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวอภิวันทน์ พาผล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวศุภชฎา เจิมศิริ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายจิตตพัฒน์ ใจตรงสัตย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายธีระศักดิ์ แสนท้วม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวสุจิตรา ขำคำ
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นายปกรณ์พิชญ์ ลาภจิตร
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นายรพีภัทร รามณี
ครู รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย

สายชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวนิตย์สุดา มีฤทธิ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสราญรัศม์ พันธ์แตง
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวทัตพิชา เสวกราชสวัสดิ์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสุภาภร ตุ้งสวัสดิ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางเสาวณี พรหมสวัสดิ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาววนิดา สุขสบาย
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวกนกชกร ศิริมี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอาภาภรณ์ คำดี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายจักราวุธ พลลาภ
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

สายชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวเกษศิรินทร์ ชนะภัย
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวชุติมา เจตอธิการ
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางรัดดาพร โชควิรวัฒน์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางณทริยา วิเศษวณิช
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายวีระยุทธ อุทธา
ครู รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย
นางสาวนิภาพร ทองดำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางกัญทิมา วิริยาอนันต์กุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอัชริตา ประสพสุข
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวสุภาภรณ์ อินธิเสน
ครู รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย
นางสาวกันทิมา นาสมใจ
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

สายชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางเสาวณีย์ ยิ้มถนอม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายสมศักดิ์ สากะโทก
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุภาวดี หลีอินทร์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
นางสาวชเนตตี ถัดทะพงษ์
ครู รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย
นางสาวสุจิตราภรณ์ ยงหวาน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวฐฺิติรัตน์ เพียรเสร็จ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสรัญธรณ์ สิรศรัญสิทธิ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเจริญสุข เทศแย้ม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายดุรงค์กร เรวัตโต
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายพิชญุตม์ คหะวงษ์
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

เจ้าพนังงานธุรการ/การเงินและบัญชี

นางโสภา ศรีผึ้ง
เจ้าพนังงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวปภัชศร ฮวบบางยาง
เจ้าพนังงานการเงินและบัญชี

ครูพี่เลี้ยง

นางสาวกฤติมา คชินทรโรจน์
ครูพี่เลี้ยง
นางมณีรัตน์ ศิริวัฒฐกรณ์
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวมนธยา ทองเอม
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวจรรยา รอดน่วม
ครูพี่เลี้ยง ส.2
นางดวงใจ ผัดผล
ครูพี่เลี้ยง
นางจิตรอารีย์ เลี้ยงบำรุง
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวบุญเรือง โสมนัส
ครูพี่เลี้ยง
นางสาววชรกมล ดกประโคน
ครูพี่เลี้ยง ส.2
นางสุทัศนา คาคำลุน
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวนวรัตน์ คล้ายทอง
ครูพี่เลี้ยง
นางทองทรัพย์ เอี่ยมสะอาด
ครูพี่เลี้ยง

พนักงานสถานที่/พนักงานทั่วไป/คนสวน

นางวงเดือน บุญจง
พนักงานสถานที่ บ.2
นางเบญจมาศ ชูสังข์
พนักงานสถานที่ บ.2
นางสาวขวัญจิตร วัดบุญลือ
พนักงานทั่วไป บ.2
นายวิชิต จันทร์ไพรินทร์
พนักงานสถานที่
นางสาวอมราทิพย์ จันทร์ไพรินทร์
พนักงานสถานที่
นางสาวศิริพร จูเจียม
พนังงานสวนสาธารณะ