วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวรจนา ตันติวิชิตเวช ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปุรณาวาส ตรวจเยี่ยมคณะครูปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอบและปฏิบัติหน้าที่ตรวจให้คะแนนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1