ในวันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2567 นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยนางกฤติมา นิ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา นางสาวสุดใจ คงทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสาวสุรี ใจกล้าหัวหน้าฝ่ายการศึกษา นางสาวรจนา ตันติวิชิตเวช ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปุรณาวาส และคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับคณะทำงาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในการอบรม” การพัฒนาระบบกลไกหนุนเสริมและแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบกลไกหนุนเสริมและแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของสถานศึกษา ภายใต้การศึกษาและพัฒนาระบบกลไกหนุนเสริมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่กรุงเทพมหานคร การขยายผลในสถานศึกษานำร่อง มีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะของสถานศึกษา ให้สามารถจัดรูปแบบระบบกลไกหนุนเสริมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาได้ต่อไป