8 มิถุนายน 2567 โรงเรียนวัดปุรณาวาส ขอขอบคุณ นางกฤติมา นิ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นางสาวสุรี ใจกล้า หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา
   โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นวิทยากรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาและการปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวม การจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียนรวม และการจัดทำเเผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล