วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวรจนา ตันติวิชิตเวช เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนวัดปุรณาวาส
“ห้องสมุด เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้” ระหว่างวันที่ 29 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567