โรงเรียนวัดปุรณาวาสขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 4 ท่าน ได้รับรางวัลครูดีเด่น สำนักงานเขตทวีวัฒนา มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.นางสาวศันศนีย์ บุญเจริญ
2.นางสาวณัฐภา แก้วกำเหนิด
3. นางสรัญธรณ์ สิรศรัญสิทธิ์
4. ว่าที่ ร.ต.หญิงสุรินทร์นา หมื่นปัดชา

นางสาวศันศนีย์ บุญเจริญ

นางสาวณัฐภา แก้วกำเหนิด

นางสรัญธรณ์ สิรศรัญสิทธิ์

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุรินทร์นา หมื่นปัดชา