คุรุสภา ขอมอบเกียรติบัตรให้กับท่าน ผอ.รจนา ตันติวิชิตเวช ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด