วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) รอบลงพื้นที่ ระดับประเทศ ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร