27 มิถุนายน 2567 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษา Dream Word