14 พ.ค.67 นางกฤติมา นิ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการหลักสูตรการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ โดยมี นางสาวรจน า ตันติวิชิตเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปุรณาวาส ผู้บริหารเขต ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ข้าราชการครูโรงเรียนวัดปุรณาวาส ร่วมพิธีเปิดและเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา
   โรงเรียนวัดปุรณาวาสได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และเข้าสู่การเป็นโรงเรียนขยายผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งครูมีวิธีการและกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ทั้งนี้เพื่อเพิ่มเติมและต่อยอดในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะต่อไป