วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางสาวณัฐภา แก้วกำเหนิด ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจำปี ๒๕๖๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันผลงานวิชาการ แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ชื่อผลงาน การจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย