26 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนวัดปุรณาวาส ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567