13 พ.ค. 67 พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครได้ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการศึกษา รวมถึงได้รับทราบนโยบายและแนวทางปฎิบัติจากผู้บริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนได้รับแนวคิดและแนวการเรียนการสอนใหม่ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการศึกษาอันนำไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ให้เกียรติมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา ในหัวข้อ “มอบนโยบายของกรุงเทพมหานคร และแนวทางการจัดการศึกษาในปัจจุบัน”
ในการนี้ นางกฤติมา นิ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา พร้อมด้วยนางสาวสุดใจ คงทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสาวเกศจริน สามิภักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางสาวสุรี ใจกล้า หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา จำนวน 328 คน ให้การต้อนรับและร่วมรับมอบนโยบายทางการศึกษา ณ BTU HALL มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา
สำหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา จำนวน 7 โรงเรียน
คณะครูโรงเรียนวัดปุรณาวาสเข้าร่วมประชุม