25 มกราคม 2567 นางสาวรจนา ตันติวิชิตเวช ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปุรณาวาส เป็นประธานพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตนยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย