6 มิถุนายน 2567 นางสาวรจนา ตันติวิชิตเวช ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปุรณาวาส เป็นประธานอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย” พ.ศ. 2567 ขอขอบคุณทีมวิทยากรให้ความรู้จาก สมาคม Teach for Life ทุกท่าน มา ณ โอกาส นี้