วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 ศึกษานิเทศก์สมพล นาคโตศึกษานิเทศก์ศุภจิรา นาคโต พร้อมฝ่ายบริหารและครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ในการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และตัวอย่างอาหารสุก เพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย รวมทั้งส่งมอบชุดทดสอบภาคสนาม (น้ำยา อ.13) และชุดสุ่มเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ 2563 ตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียน กพด. ต้นแบบ